Osaamisen kehittyminen tekee työstä mielekkäämpää ja edistää yrityksen tuloksellisuutta. RealGame-valmennuksella avainhenkilöiden osaaminen liiketoimintaprosesseista ja toimitusketjun ohjauksesta kehittyy, yhteiset käsitteet tulevat tutuiksi ja muutosvalmius paranee.

VALMENNUKSEN HYÖDYT YRITYKSELLE

Yhteiset käsitteet ovat perusta ihmisten väliselle kommunikaatiolle ja tärkeä osa yrityksen organisaatiokulttuuria. RealGame-valmennus kehittää valmennettavien ymmärrystä yrityksen kannalta keskeisistä käsitteistä ja talouden tunnusluvuista. Viestinnästä tulee sujuvampaa ja toiminta jäntevöityy, kun käytössä tunnusluvut ymmärretään yhtenäisellä tavalla.

Valmennuksen avulla voidaan tukea henkilöstön muutosvalmiutta esimerkiksi tuote- tai markkinalaajentumisen, uuden operatiivisen mallin tai strategialanseerauksen yhteydessä. Strategiset tavoitteet voidaan integroida valmennuksen sisältöihin. Strategiasta tulee konkreettista ja osallistuja ymmärtää strategian merkityksen oman työnsä kannalta.

Yrityksen menestyksen edellytyksenä on, että avainhenkilöt ymmärtävät tuloksellisuuden osatekijät: mistä tulos muodostuu ja miten siihen voi vaikuttaa omalla toiminnalla. RealGame-valmennuksessa osallistujat näkevät koko ajan toimiensa vaikutuksen simulaatioyrityksen kassavirtaan ja tulokseen. Prosessien sujuvuus paranee, kun avainhenkilöt ymmärtävät syyseuraus-suhteita ja pystyvät työssään ottamaan näitä monipuolisesti huomioon. Samalla virheiden määrä vähenee ja kustannustehokkuus ja kokonaiskuva liiketoiminnan prosesseista paranee.

Tiimityöskentely edistää eri henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä ja auttaa ymmärtämään muiden työtehtäviä. RealGamen avulla voidaan havainnollistaa myös yhteistyö- ja alihankkijaverkostojen dynamiikkaa. Verkosto menestyy yhdessä paremmin, kun yhteistyöverkostoissa tunnistetaan yhteiset tavoitteet ja linjakkaan yhteistyön edellytykset.

VALMENNUKSEN HYÖDYT OSALLISTUJALLE

RealGame-valmennus auttaa sinua hahmottamaan oman työsi vaikutuksen yrityksen tuloksellisuuteen ja kannattavuuteen. Valmennuksen avulla ymmärrät toimitusketjun ohjaamisen perusteet ja ostotoiminnan keskeiset periaatteet, osaat käyttää talouden käsitteitä ja tunnuslukuja yritystoiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä pystyt omalla työlläsi edistämään edeltävien ja seuraavien työvaiheiden sujuvuutta.

RealGamen avulla saat kokonaisvaltaisen näkökulman liiketoimintaprosesseihin. Samalla opit ymmärtämään toisia ammattiryhmiä ja toimintoja paremmin. Yrityspelissä menestyminen edellyttää yhteistyötä tiimin jäsenten ja yhteistyökumppaneiden kesken. Neuvottelu- ja yhteistyötaitosi kehittyvät ja ymmärryksesi alihankintaverkostojen dynamiikasta paranee.

Valmennuksen avulla kehität omaa osaamistasi ja työstäsi tulee mielekkäämpää, kun keskeiset käsitteet ja kokonaiskuva liiketoiminnasta on hallussa.